Autoinvestkonto - Ett smart sätt att investera i lån

Om du väljer något av våra Autoinvestkonton hjälper vi dig att fördela ditt kapital i en korg av lån för att sprida risken. Du väljer kort eller lång investeringshorisont, vi ordnar resten.

Vad är Autoinvest?

Autoinvest är vårt smarta system för att automatiskt allokera ditt kapital i en korg av lån. Investeringar i lån är väldigt attraktivt tack vare den höga riskjusterade avkastning som tillgångsslaget har. Däremot är det väldigt viktigt att du sprider ut ditt kapital i många olika lån för att få en god riskspridning. Det kan alltid hända att enskilda låntagare av en eller annan anledning inte kan betala tillbaka ett lån vilket resulterar i en kreditförlust. Även om vi uteslutande vänder oss till kreditvärdiga låntagare är vissa kreditförluster att vänta, men effekten av dessa kan minskas genom att du sprider ut dina investeringar i flera olika lån. Genom att använda dig av ett av våra Autoinvestkonton sköter vi riskspridningen åt dig.

Riskspridning

När du investerar i ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital i en korg av alla tillgängliga lån. Investeringar på 10 000 kr eller mer fördelas på 40 stycken lån, investeringar på 50 000 kr eller mer fördelas på 50 stycken lån, investeringar på 100 000 kr eller mer fördelas på 60 stycken lån och investeringar på en miljon kr eller mer fördelas på 125 stycken lån.

Tidshorisont

Du bestämmer själv om du vill investera i Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. När du väljer Autoinvest Kort eller Lång bestämmer du den maximala längden på lånen som kontot kommer att investera i. Om du väljer Autoinvest Kort kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 5 år. Väljer du Autoinvest Lång kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 15 år. Genom att du väljer en längre löptid får du även en högre förväntad årlig avkastning.

Du får månatligen återbetalningar (amortering och ränta) från dina låntagare då samtliga lån är annuitetslån. Det innebära att ditt investerade kapital inte är låst under hela löptiden utan du kan varje månad välja att ta ut det återbetalda beloppet eller att återinvestera det för att få en ränta-på-ränta-effekt. Det finns även möjlighet att sälja ditt konto på vår andrahandsmarknad om du vill komma ur din investering i förtid.

Målavkastning

Våra Autoinvestkonton har varierande målavkastning per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Målavkastningen bygger på att du sätter in ett belopp på minst 10 000 kr per Autoinvestkonto som vi fördelar till lån i de olika kreditklasserna. Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera till följd av förändringar i marknaden. Detta innebär att konton kan hamna både något över och något under målavkastningen. Målavkastningen grundar sig i historisk avkastning i kombination med en prognos för framtiden, men är inte en garanterad avkastning.

Målavkastningen anges efter serviceavgift samt förväntade kreditförluster.

Autoinvest Lång
Målavkastning efter avgifter och förväntade kreditförluster
6,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Autoinvest Kort
Målavkastning efter avgifter och förväntade kreditförluster
4,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta

Återinvestering

Du kan välja om du vill återinvestera din månatliga återbetalning i nya lån för att på så sätt maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för din investering. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när helst du önskar. Framtida månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel och kan när som helst tas ut.

Kreditförlustfonden

Alla Autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden*. Kreditförlustfonden är avsedd att täcka upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster på underliggande lån i Autoinvestkonton. Läs mer om kreditförlustfonden

Jag vill investera

*Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte blandas ihop med den statliga insättningsgarantin.

Vanliga frågor & svar

Inte hittat svar på din fråga? Se vår lista med vanliga frågor och svar.