Autoinvestkonto - Ett smart sätt att investera i lån

Om du väljer något av våra Autoinvestkonton hjälper vi dig att fördela ditt kapital i en korg av lån för att sprida risken. Du väljer kort eller lång investeringshorisont, vi ordnar resten.

Riskspridning

När du investerar i ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på en korg av alla tillgängliga lån. Investeringar på 10 000 kr eller mer fördelas på 40 stycken lån, investeringar på 50 000 kr eller mer fördelas på 50 stycken lån, investeringar på 100 000 kr eller mer fördelas på 60 stycken lån och investeringar på en miljon kr eller mer fördelas på 125 stycken lån.

Tidshorisont

Du bestämmer själv om du vill investera i Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Om du valt Autoinvest kort eller lång bestämmer den maximala längden på lånen som kontot kan investera i. Om du väljer Autoinvest Kort kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 5 år. Väljer du Autoinvest Lång kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 10 år.

Du får månatligen återbetalningar (amortering och ränta) från dina låntagare då samtliga lån är annuitetslån. Det innebära att ditt investerade kapital inte är låst under hela löptiden utan du kan varje månad välja om du vill ta ut det återbetalade beloppet eller om du vill återinvestera det för att få en ränta-på-ränta-effekt.

Målavkastning

Våra Autoinvestkonton har varierande målavkastning per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Målavkastningen bygger på att du sätter in ett belopp på minst 10 000 kr per Autoinvestkonto som vi fördelar till lån i de olika kreditklasserna. Den förväntade avkastningen grundar sig i historisk avkastning och är inte en garanterad avkastning.

Målavkastningen anges efter serviceavgift samt förväntade kreditförluster.

Autoinvest Lång
Målavkastning efter avgifter och förväntade kreditförluster
6,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Autoinvest Kort
Målavkastning efter avgifter och förväntade kreditförluster
4,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta

Återinvestering

Du kan välja om du vill återinvestera din månatliga återbetalning i nya lån för att på så sätt maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för din investering. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när helst du önskar. Framtida månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel och kan när som helst tas ut.

Kreditförlustfonden

Alla Autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden*. Kreditförlustfonden är avsedd att täcka upp insatt kapital vid eventuella kreditförluster på underliggande lån i Autoinvestkonton. Läs mer om kreditförlustfonden

Autoinvest Kort

Autoinvest Kort är kontot för dig med ett något kortare tidsperspektiv. Genom det korta kontot investeras dina pengar i underliggande lån med en maximal löptid på fem år. Att den maximala löptiden är fem år innebär att ditt kapital kommer att fördelas till lån med en löptid på 1-5 år. Ditt investerade kapital är inte låst under hela löptiden, utan det återbetalas månatligen bestående av ränta och amortering från dina låntagare. Skulle du behöva ta ut dina pengar i förtid har du möjligheten att sälja ditt konto på andrahandsmarknaden.

Autoinvest Lång

Autoinvest Lång är kontot för dig med ett något längre tidsperspektiv. Genom att du väljer en längre löptid får du även en högre förväntad årlig avkastning. Genom det långa kontot investeras dina pengar i underliggande lån med en maximal löptid på tio år. Ditt kapital kommer huvudsakligen att fördelas till lån på 6-10 år, men kan även fördelas till lån med 1-5 års löptid. Ditt investerade kapital är inte låst under hela löptiden, utan det återbetalas månatligen bestående av ränta och amortering från dina låntagare. Skulle du behöva ta ut dina pengar i förtid har du möjligheten att sälja ditt konto på andrahandsmarknaden.

Jag vill investera

*Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte blandas ihop med den statliga insättningsgarantin.

Vanliga frågor & svar

Inte hittat svar på din fråga? Se vår lista med vanliga frågor och svar.