Avkastning & avgifter

Här finner du målavkastning i de olika riskklasserna för olika löptider samt Lendifys avgifter. Vi bygger vår verksamhet på transparens och de finns inga dolda avgifter utöver det som presenteras.

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till investerare. Vi har en prestationsbaserad avgift vilket betyder att vi enbart drar vår avgift om du som investerare får din avkastning.

Rörliga räntor

Alla Lendifys räntor är rörliga. En gång per månad görs en jämförelse med tidigare noterad STIBOR*. Om den ackumulerade förändringen i STIBOR uppgår till mer än 0,25 procentenheter, sedan den senaste uppdateringen, ändras räntan på hela den aktiva lånestocken med motsvarande procentsats.

Kreditklasser

Vi godkänner endast lån till kreditvärdiga låntagare. När en låntagare ansöker om ett lån tilldelas denne en kreditklass utifrån vår bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Vi använder oss av sex kreditklasser där kreditklass A representerar högsta kreditvärdighet och F representerar lägsta. Kreditklass F har således bedömts ha högre risk, vilket också återspeglas i den nominella räntan (Tabell 1). Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god återbetalningsförmåga.

Tabell 1 - Nominell ränta
A B C D E F
Min 2,95% 4,75% 5,20% 7,25% 8,80% 9,80%
Max 6,65% 7,90% 9,70% 11,00% 11,50% 17,00%
Tabell 2 – Serviceavgift (årsvis)
A B C D E F
Min 1,50% 2,73% 3,70% 3,15% 4,65% 4,70%
Max 3,27% 3,75% 4,20% 4,50% 5,50% 5,50%
Tabell 3 - Förväntade kreditförluster**(FK)
A B C D E F
0,06% 0,19% 0,36% 0,67% 1,48% 3,98%

*Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider (källa: Svenska Bankföreningen). Vi använder oss av STIBOR med tre månaders löptid.

**FK = SFF * FGF

Sannolikhet för fallissemang (SFF) baseras främst på Upplysningscentralens (UC) bedömning av en persons kreditvärdighet. UC anser att fallissemang har inträffat då en oreglerad skuld inte har betalts inom 60 dagar.

Förlust givet fallissemang (FGF) definierar Lendify som den del av en oreglerad skuld, som inte har betalts inom 60 dagar, som kravprocessen inte lyckas återvinna. Lendify uppskattar att FGF uppgår till 40%.