Villkor

Här hittar du våra olika villkor, om du vill ha lite mer lättläst information hittar du även svar på de flesta frågorna under Vanliga frågor.

Webbplatsvillkor

Här hittar du våra webbplatsvillkor.
Visa mer

Dessa villkor gäller för din användning av www.lendify.se (”Webbplatsen”) som ägs och drivs av Lendify AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, organisationsnummer 556968-1744 (”Lendify”). Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor. 

Vissa delar av Webbplatsen och/eller produkter och tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till dessa villkor. Villkor för kreditgivning och för ditt konto hos Lendify regleras genom särskilda kontovillkor/kreditvillkor.   

Lendify förbehåller sig rätten att ändra innehållet på Webbplatsen och/eller dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. Du uppmanas därför att ta del av dessa villkor varje gång du använder Webbplatsen.

Upphovsrätt och varumärken

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen ägs och innehas av Lendify eller dess licensgivare. Ingenting i dessa villkor eller användning av Webbplatsen ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som publiceras på Webbplatsen tillhör antingen Lendify eller tredjepart och får inte användas utan innehavarens samtycke. 

Innehållet på denna Webbplats får endast användas för privat bruk. Mångfaldigande, överföring, publicering eller kommersiellt utnyttjande av innehållet på denna Webbplats är otillåtet utan Lendifys skriftliga godkännande.
 

Länkar till och från Webbplatsen

Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsen, det vill säga en länk som förflyttar läsaren till Webbplatsen i samma eller nytt fönster. Du får inte göra integrerade länkar eller indexera innehållet på Webbplatsen och automatgenerera länkar på din egen webbplats.

Lendify ansvarar inte för länkar från Webbplatsen till andra externa webbplatser eller för dessa webbplatsers innehåll eller funktion.

Cookies

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies på Webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen, statistikändamål, tillhandahålla anpassad/riktad marknadsföring baserat på din användning av webbplatsen etc. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och du kan också välja att radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att Webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden. 

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och Lendify lämnar inga garantier om att Webbplatsen är felfri eller att Webbplatsen är tillgänglig utan avbrott. Du använder Webbplatsen på egen risk. Allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Användning av Webbplatsen och material som finns på Webbplatsen sker på egen risk. Lendify ansvarar inte för någon skada som kan uppkomma i samband med din användning av Webbplatsen eller material som finns på Webbplatsen. 

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy.
Visa mer
 
Den här Integritetspolicyn beskriver hur Lendify AB, organisationsnummer 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm (“Lendify”) samlar in och behandlar personuppgifter när du använder Lendifys webbplats www.lendify.se (”Webbplatsen”) och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen. 

Lendify samlar in och behandlar dina personuppgifter innan och i samband med att avtal ingås på Webbplatsen samt i övrigt under den tid du är medlem hos Lendify. Lendify kan komma att samla in följande uppgifter om dig: ditt namn, användarnamn, e-postadress, kön, ort, adress, telefonnummer och bankkontouppgifter. I samband med registrering och/eller låneansökan kan Lendify komma att inhämta kreditupplysning om dig samt information om dina bankkontouppgifter för att kunna göra en kreditbedömning. I övrigt behandlas dina uppgifter av Lendify för förberedelse av avtal, fullgörelse av ingångna avtal, administration och fullgörelse av Lendifys förpliktelser enligt lag. Lendify kan också använda din information som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål om du inte motsatt dig detta när uppgifterna samlades in eller på annat sätt har begärt reklamspärr hos Lendify. För att hålla dina personuppgifter aktuella kan vi även komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. 

Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och Lendify i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.

Lendify kan komma att dela din information med tredje man, såsom andra företag i vår koncern, företag som Lendify samarbetar med och Lendifys anlitade underleverantörer, för behandling enligt sådana ändamål som anges ovan. Om Lendify är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, utan att först inhämta ditt samtycke. 

När du använder Webbplatsen samlar vi även automatiskt in teknisk information, såsom din IP-adress samt tid- och datumangivelser för din aktivitet på Webbplatsen. Sådana aktivitetsloggar används i felsökningssyfte samt i syfte att förbättra och analysera din användning av Webbplatsen. Mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen finner du i våra webbplatsvillkor. 

Du har rätt att en gång per år skriftligen begära information om vilka personuppgifter Lendify behandlar om dig. På din begäran kan vi även rätta, blockera eller radera information som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till direktreklam, antingen direkt via utskicket eller genom att höra av dig till oss. 

Du kan kontakta oss genom att skriva till: hello@lendify.se eller Lendify AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm.

Klagomål

Här hittar du vår klagomålspolicy.
Visa mer

KLAGOMÅLSPOLICY OCH INSTRUKTION FÖR

KLAGOMÅLSHANTERINGEN

för

Lendify AB

(org nr 556968-1744)


Denna policy och instruktion är upprättad i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd
(FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster och har antagits av
styrelsen för Lendify AB (”Lendify”) den 16 december 2014. Dokumentet syftar till att verka
för att Lendify på ett tillfredsställande sätt hanterar klagomål som riktar sig till Lendify.

1. Definition av klagomål

Med klagomål avses att en kund i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med
hanteringen av en tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesytteringar
är i detta sammanhang inte klagomål.

2. Klagomålspolicy

Målsättningen med klagomålshanteringen är att kunderna skall bli nöjda med hanteringen av
klagomål och att merparten av klagomålen skall klaras av direkt vid första kontakten.
Handläggningen av dessa ärenden skall präglas av affärsmässighet och skyndsamhet. Målet
skall vara att den som framfört klagomål – oavsett utgången i ärendet – skall uppleva sig väl
bemött och att ärendet hanteras på ett professionellt sätt. Ärendet skall besvaras på ett för
kunden begripligt sätt.
Arbetet med klagomål skall präglas av att Lendify:

(i) bemöter klagomål på samma sätt oavsett till vem hos Lendify ett klagomål
framförs;
(ii) lyssnar på kunden och tar kundens beskrivning av problemet på allvar;
(iii) utreder ärendet sakligt och objektivt med utgångspunkt från kundens uppgifter;
(iv) handlägger klagomålet snabbt och smidigt;
(v) kommunicerar tydligt och på ett lättförståeligt sätt med kunden;
(vi) dokumenterar framförda klagomål; och
(vii) följer upp klagomål för att skapa kunskap om fel samt förebygga att nya fel
uppstår.

3. Instruktion för klagomålshanteringen

3.1 Instruktion för klagomålshanteringen
Lendifys styrelse ska utse en klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig har det övergripande
ansvaret för all hantering av klagomål samt erforderlig samordning och kompetensutveckling
avseende hantering av klagomål. Klagomålsansvarig ansvarar för:

(i) att denna policy och instruktion dokumenteras och sprids till dem som de berör;
(ii) att denna policy och instruktion hålls aktuell;
(iii) att utredning av ärenden sker enligt denna policy och instruktion;
(iv) att erforderlig kompetensutveckling och informationsinsatser säkerställs;
(v) att Lendify upprätthåller ett fungerande system för registrering av klagomål; samt
(vi) att sammanställa och på grundval av klagomålshanteringen redovisa
förbättringsförslag.

I de fall klagomålsansvarig ej utsetts ansvarar istället styrelseordförande för funktionen.

3.2 Information till kund
Kunder ska informeras om Lendifys hantering av klagomål och om vem som är
klagomålsansvarig. Av informationen ska framgå hur kunden framställer ett klagomål och
denna information ska även framgå på Lendifys hemsidor.

3.3 Ta emot klagomål
Samtliga klagomål uttryckt i skriftlig form som tas emot av anställd på Lendify ska
omedelbart vidarebefordras till klagomålsansvarig för registrering i bolagets
klagomålsregister och bemötas av denne.
Klagomål uttryckt i muntlig form som kan betraktas som allvarlig nog att kräva någon form
av åtgärd från Lendify ska likaledes omedelbart vidarebefordras till klagomålsansvarig och
dokumenteras.

3.4 Handläggning av klagomålsärenden
Alla klagomålsärenden som vidarebefordras till klagomålsansvarige ska bemötas snarast,
sakligt och korrekt. Klaganden ska få ett svar senast fjorton (14) dagar efter att klagomålet
inkommit till Lendify. Svaret ska vara i skriftlig form, och i de fall klagomålet avvisas,
innehålla en motivering samt information om möjligheten att driva ärendet vidare i allmänna
domstolar och, i förekommande fall, i Allmänna reklamationsnämnden. I tillämpliga fall skall
den klagande även upplysas om möjligheterna att erhålla rådgivning från Konsumenternas
Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.
Om klagomålet inte kan bemötas inom fjorton (14) dagar ska klaganden istället få ett skriftligt
meddelande om att Lendify har tagit emot klagomålet med en uppgift om en tidsrymd inom
vilken klagomålet kommer att bemötas.

3.5 Beslut om åtgärd i klagomålsärenden
För klagomål i okomplicerade ärenden eller ärenden av mindre allvarlig natur ska
klagomålsansvarig i samråd med berörd funktionsansvarig för den eller de tjänster som
klagomålet gäller besluta om åtgärd. När beslut fattats ska klaganden informeras om beslutet
enligt punkten 3.4 ovan.
För klagomål i komplicerade ärenden eller ärenden av allvarlig natur skall klagomålsansvarig
lämna över ansvaret att ta beslut om åtgärd till styrelseordförande. Styrelseordförande kan vid 
behov konsultera bolagets jurist och skall informera regelansvarig. När beslut fattats ska
klaganden informeras om beslutet enligt punkten 3.4 ovan.
Om klaganden genom att upprepa sitt klagomål i samma ärende visar att denne inte godtar det
beslut om åtgärd som tagits av klagomålsansvarig, och ingen ny information framkommit som
motiverar en förändring av beslutet, ska styrelseordförande skriftligen åter informera
klaganden om att beslutet är slutgiltigt från Lendifys sida och hänvisa klaganden till extern
myndighet för att få ärendet avgjort.

3.6 Dokumentation och arkivering
Klagomålsansvarig är ansvarig för att dokumentera och arkivera information om hanteringen
av ärendet. I de ärenden styrelseordföranden tagit över ansvaret som klagomålsansvarig ska
denne dokumentera information om hanteringen av ärendet och vidarebefordra till
klagomålsansvarig för arkivering. Såväl skriftliga som muntliga klagomål skall registreras
varvid det beslut som klagomålet avser samt en kortfattad beskrivning av klagomålets art skall
noteras. Muntliga klagomål skall dokumenteras. Ärendets handläggning skall dokumenteras
så att det i efterhand går att följa ärendets gång. Dokumentation i klagomålsärende skall
arkiveras på ett säkert sätt och skall vara lätt att söka och identifiera. Den skall sparas så länge
som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär samt Lendifys eller klagandens behov av
dokumentationen.

3.7 Rutiner för information och uppföljning
Vid varje ordinarie styrelsemöte ska styrelseordföranden eller klagomålsansvarig rapportera
om eventuella klagomålsärenden mot Lendify samt vilka åtgärder som vidtagits i dessa
ärenden.
Därutöver är klagomålsansvarig ansvarig för att informera styrelsen och berörda personer på
Lendify om utgången av klagomålsärenden. Klagomålsansvarig är också ansvarig för att följa
upp samtliga klagomålsärenden och, när så är motiverat, se till att lämpliga förändringar görs i
interna rutiner och åtföljs av interna informationsinsatser för att liknande klagomål inte ska
uppstå på nytt.
Denna policy och instruktion för klagomålshantering skall spridas internt inom Lendify så att
samtliga berörda har tagit del av den. Klagomålsansvarig ansvarar för efterlevnad av denna
policy och instruktion

Allmänna kreditvillkor

Du kan ladda ner våra allmänna kreditvillkor här