Avkastning

Avkastning är ett mått på hur en tillgångs värde har förändrats över tid. Genom att få avkastning på ditt kapital får du ditt kapital att växa.

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Vad är avkastning?

Avkastning används ofta som term för att uttrycka en investerings lönsamhet och uttrycks i procent. Det finns flera sätt att ange avkastningen och några exempel på dessa är:

• avkastning på investering
• avkastning på investerat kapital
• avkastning på totalt kapital
• avkastning på sysselsatt kapital
• avkastning på eget kapital

Det är viktigt att få avkastning på ditt kapital för att pengarna över tid inte ska tappa i värde. Investerar du inte dina pengar utan endast låter dem sitta på ett bankkonto kommer pengarnas värde successivt att ätas upp av inflationen. När du beräknar din avkastning på en investering i lån hos Lendify är det din avkastning på investerat kapital som du räknar ut.

Hur räknar man ut sin avkastning?

Du räknar ut vilken procentuell avkastning du har haft genom att ta dina ränteintäker delat med ditt investerade kapital.

Ränteintäkt ÷ Investerat kapital = Avkastning

Exempel:
Du investerar 100 000 SEK i lån hos Lendify. Efter ett år har du haft ränteintäkter på 6 000 SEK. För att räkna fram vilken avkastning du har haft tar du:

6 000 ÷ 100 000 = 6 %

Du har haft en avkastning på 6 procent.

Vad har investerare på Lendify haft för historisk avkastning?

Det finns alternativ till låga räntor och skakiga aktiemarknader. Lendify gör det möjligt för dig att använda bankernas affärsmodell för att låna ut ditt kapital i en korg av lån till kreditvärdiga låntagare vilket gett en avkastning på cirka 5,5 procent senaste 12 månaderna. Vi erbjuder ett etablerat tillgångsslag med lång historik och förutsägbara kreditförluster, som bankerna tidigare har haft ensamrätt på.

Historisk avkastning

*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter) dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden.

Öppna konto

Hur maximerar jag min avkastning?

Genom att investera dina ränteintäkter i nya lån kan du uppnå den åtråvärda ränta-på-ränta-effekten.
När du investerar i lån hos Lendify kan du välja att automatiskt investera dina återbetalningar (bestående av ränta och amortering) i nya lån för att uppnå en ränta på ränta-på-ränta-effekt och på så vis maximera din avkastning.

Hur påverkar ränta-på-ränta-effekten min avkastning?

Du återinvesterar dina ränteintäkter och amorteringar i nya lån. Efter ett år hade du 106 000 SEK investerat och även nästföljande år uppgick din avkastning till 6 procent. Ditt innehav efter år två blir därmed:

106 000 x 1.06 = 112 360 SEK

För att räkna ut din avkastning sedan start tar man då den totala avkastningen på 12 360 SEK delat med din initiala investering på 100 000 SEK.

12 360 ÷ 100 000 = 12.36 %

Du har haft en avkastning sedan start på 12.36 procent.

Mer information

Investera pengar säkert

När du investerar hos Lendify kan du välja att investera automatiskt genom vår funktion Autoinvest.

På våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika lån (givet att du investerar minst 10 000 SEK) för att sprida risken. Du väljer om du vill investera på kort eller lång sikt och resten sköter vi. Läs mer om Autoinvestkonto.

Investera och få löpande återbetalningar

När du investerar hos Lendify får du månadsvis återbetalningar bestående av ränta och amortering.

Det innebär att du inte binder hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Investera pengar på bästa sätt

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att per automatik investera dina återbetalningar i nya lån.

Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Funktionaliteten kan stängas av när du vill.

Backup-tjänster

För att skydda dig som sparar har vi tecknat långsiktiga avtal som säkrar hanteringen av alla lån – om något mot förmodan skulle hända Lendify som bolag.

Investera pengar säkert

Investera och få löpande återbetalningar

Investera pengar på bästa sätt

Backup-tjänster

Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Kreditförlustfond

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.