Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens och det finns inga avgifter utöver det som presenteras.
Jag vill investera

Rörliga räntor

Alla Lendifys räntor är rörliga. En gång per månad görs en jämförelse med tidigare noterad STIBOR*. Om den ackumulerade förändringen i STIBOR uppgår till mer än 0,25 procentenheter, sedan den senaste uppdateringen, ändras räntan på hela den aktiva lånestocken med motsvarande procentsats. Den nominella ränta hos Lendify, dvs den ränta som låntagarna betalar för att låna hos oss, varierar beroende på vilken kreditklass låntagaren har.

Utlåningsränta

Våra Autoinvestkonton har varierande utlåningsränta per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Nedan visas den genomsnittliga utlåningsräntan* de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift, fördelat på Autoinvest Lång och Autoinvest Kort.

Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid. Notera att den angivna utlåningsräntan anges efter avgifter men före kreditförluster.

Autoinvest Lång
5,94%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift
Autoinvest Kort
4,28%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 20191014.

Kreditklasser

Vi godkänner endast lån till kreditvärdiga låntagare. När en låntagare ansöker om ett lån tilldelas denne en kreditklass utifrån vår bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Vi använder oss av sex kreditklasser där kreditklass A representerar högsta kreditvärdighet och F representerar lägsta. Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god återbetalningsförmåga. I tabellen nedan redovisas den nominella räntan beroende på lånets kreditklass.

Nominell ränta
A B C D E F
Min 2,95% 4,75% 5,20% 7,15% 8,80% 10,05%
Max 9,95% 10,90% 12,45% 13,75% 15,00% 17,00%

Serviceavgift

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till investerare. Vi har en prestationsbaserad avgift vilket betyder att vi enbart drar vår avgift om du som investerare får din avkastning.
Serviceavgiften ligger i genomsnitt på cirka 4 procent och du kan se hur serviceavgiften varierar mellan de olika kreditklasserna nedan.

Serviceavgift
A B C D E F
Min 1,50% 2,80% 3,40% 3,45% 4,10% 3,70%
Max 2,85% 3,70% 3,85% 4,25% 5,00% 5,50%

Förväntade kreditförluster

De förväntade kreditförlusterna varierar mellan de olika kreditklasserna. Om du väljer att investera genom ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på lån i de olika kreditklasserna.

De genomsnittliga kreditförlusterna hos Lendify ligger på 1,5 procent.

Förväntade kreditförluster**(FK)
A B C D E F
0,06% 0,19% 0,36% 0,67% 1,48% 3,98%

*Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider (källa: Svenska Bankföreningen). Vi använder oss av STIBOR med tre månaders löptid.

**FK = SFF * FGF

Sannolikhet för fallissemang (SFF) baseras främst på Upplysningscentralens (UC) bedömning av en persons kreditvärdighet. UC anser att fallissemang har inträffat då en oreglerad skuld inte har betalts inom 60 dagar.

Förlust givet fallissemang (FGF) definierar Lendify som den del av en oreglerad skuld, som inte har betalts inom 60 dagar, som kravprocessen inte lyckas återvinna. Lendify uppskattar att FGF uppgår till 40%.