Lendifys fintech-stipendium

Ska du skriva en kandidat- eller masteruppsats som berör fintech? Då har du möjlighet att söka Lendifys fintech-stipendium!

Vad innebär Lendifys fintech-stipendium?

Lendify delar ut SEK 10 000 till den uppsats som på bästa sätt belyser intressanta infallsvinklar, möjligheter eller problem inom fintech. Pengarna är tänkta att gå till ändamål som främjar en uppsats av bra kvalitet. Det kan exempelvis vara litteratur, resor eller insamling av data. Kort och gott får du som student möjlighet att finansiera de bitar av uppsatsskrivandet som kan tänkas kosta pengar. Allt för att få möjligheten till att kunna skriva en så bra uppsats som möjligt.

Ansökan ska vara cirka en sida lång och innefatta de punkter som beskrivs under “Ansökan”. Tänk på att innehållet är viktigare än omfattningen. Lendify kommer att ta ställning till inskickade bidrag och därefter avgöra vilket som bäst uppfyller kraven när ansökningstiden har gått ut. Stipendiet delas ut en gång per år under första halvan av höstterminen.

Vem kan söka?

Alla som studerar och har för avsikt att skriva en kandidat- eller masteruppsats som berör fintech är välkomna att skicka in en ansökan.

Ansökan

I er ansökan önskar vi se följande:

• Problemformulering.

• Motivering med varför er frågeställning är viktig samt för vem den är viktig (såväl praktiskt som akademiskt).

• Hur kommer er uppsats att fylla en lucka i den befintliga forskningen? Vad är känt sedan tidigare i relation till er problemformulering och vad kommer ni att bidra med för nya insikter?

• Beskriv noggrant hur ni avser att svara på er frågeställning, med bland annat metodval och tillvägagångssätt.
• Varför ni behöver finansiellt stöd samt till vilka resurser detta skulle användas för att främja en uppsats av bra kvalitet.

• Namn, kontaktuppgifter, utbildning samt skola. Bifoga även giltigt intyg som påvisar pågående studier vid ett svenskt universitet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma er ansökan enligt följande:

• Hur väl ni har lyckats belysa intressanta infallsvinklar, identifiera problem eller möjligheter inom fintech.

• Uppsatsens aktualitet och relevans.

• Hur ni har tänkt att bedriva era efterforskningar och hur ni planerar att använda pengarna.

Vi ser fram mot din ansökan!

Sista ansökningsdag är 31 oktober. Ansökan och eventuella frågor skickas till fintech-stipendium@lendify.se. Lycka till!