Kreditförlustfonden

Lendify överför kontinuerligt egna medel till sin kreditförlustfond som har som mål att skydda investerarnas insatta kapital vid kreditförluster.

Hur fungerar Kreditförlustfonden?

Trots att Lendify enbart låter kreditvärdiga privatpersoner låna via plattformen förväntas en viss grad av kreditförluster och ett visst ojämnt kassaflöde för investerarna på grund av försenade betalningar. Kreditförlusterna ligger i dagsläget på cirka 1.5 procent, vilket är i linje med nischbanker i Sverige.

Kreditförlustfonden används främst för att jämna ut de månatliga betalningarna till investerarna vid försenade betalningar samt att täcka eventuella kreditförluster. Kreditförlustfonden täcker det nominella beloppet om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet. För detta gör kreditförlustfonden varje månad en avstämning mot respektive Autoinvestkonto och eventuell ersättning utgår månadsvis.

Hur stor är kreditförlustfonden?

Kreditförlustfonden ska vid varje tidpunkt vara minst 0,1 procent av totalt utlånat kapital.

Ytterligare information

På kapital som har investerats i autoinvestkonton fr.o.m. 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden endast upp återbetalning av nominellt kapital från låntagarna, inte ränta. Det innebär att du som investerare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om kreditförlustfonden täcker upp så att du får tillbaka kontots nominella belopp. På kapital som investerats i Autoinvestkonton före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp utebliven ränta. För kapital som har investerats i lån före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp kreditförluster vid manuella investeringar.

Lendify garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från kreditförlustfonden i det fall en låntagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare överföring från kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lendifys sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att investerare drabbas av kreditförluster. Observerera att kreditförlustfonden inte motsvarar den statliga insättningsgarantin.